AVERTISMENT LEGAL

1.IINFORMAȚII GENERALE.

cel mercantil INSERYAL, SL Unipersonal, societatea responsabilă de site-ul web (în continuare, indistinct societatea sau responsabilul), pune la dispoziția utilizatorilor site-ului www.inseryal.es  („site-ul”) prezentul document, prin care intenționează să respecte obligațiile prevăzute de Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic (LSSICE), precum și modul de informare a tuturor utilizatorii site-ului cu privire la condițiile de utilizare.

Datele de identificare:

Nume companie: INSERYAL, SL Unipersonal

Sediul social: Avda de Francia nr. 51, 1º-1ª, 46023 Valencia

CIF: B-98013071

Date de registru: Registrul Mercantil din Valencia, Volumul 8859, Cartea 6145, Folio 49, Pagina V-128042.

E-mail: info@inseryal.com

Pentru a gestiona orice întrebare derivată din utilizarea acestui site web, puteți contacta INSERYAL, SL Unipersonal la adresa dumneavoastră poștală specificată mai sus, prin intermediul site-ului propriu-zis și/sau prin trimiterea unui e-mail la adresa info@inseryal.este 

Orice persoană care accesează acest site își asumă rolul de utilizator (în continuare, la singular, „utilizatorul” și, la plural, „utilizatorii”), obligându-se să respecte și să respecte cu strictețe prevederile prezente, care constituie „Condițiile generale de utilizare a site-ului”, precum și orice altă prevedere legală care ar putea fi aplicabilă. 

INSERYAL, SL Unipersonal își rezervă dreptul de a modifica orice tip de informații care pot apărea pe site, fără nicio obligație de a notifica sau informa utilizatorii cu privire la aceste obligații, publicarea pe acest site fiind înțeleasă ca fiind suficientă.

2. OBIECT.

Prin acest site, oferim utilizatorilor posibilitatea de a accesa informații despre serviciile lor.

3. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR.

Atunci când este necesară furnizarea datelor cu caracter personal pentru accesul la anumite conținuturi, informații sau servicii, utilizatorii vor garanta veridicitatea, acuratețea, autenticitatea și valabilitatea acestora. Compania va acorda acestor date tratamentul automatizat corespunzator in functie de natura sau scopul acestora, in termenii indicati in sectiunea Politica de confidentialitate. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (RGPD) și Legea organică 3/2018 privind protecția datelor cu caracter personal. Date personale și Garanția drepturilor digitale, aprobată la 5 decembrie 2018 (LOPDGDD) și Legea 34/2002 din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale. și comerțul electronic.

4. PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ŞI INTELECTUALĂ ŞI UTILIZAREA CONŢINUTULUI.

Utilizatorul ia la cunostinta si accepta ca tot continutul afisat pe site si, in special, desene, texte, imagini, logo-uri, pictograme, butoane, software, denumiri comerciale, marci comerciale, sau orice alte semne susceptibile de uz industrial si/sau comercial sunt sub rezerva drepturilor de Proprietate Industrială și Intelectuală și toate mărcile comerciale, denumirile comerciale sau semnele distinctive, toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală, asupra conținutului și/sau a oricăror alte elemente inserate în site, sunt proprietatea exclusivă a companiei și/sau a terților. , care au dreptul exclusiv de a le folosi în trafic economic. Din toate aceste motive, utilizatorul este de acord să nu reproducă, copie, distribuie, pune la dispoziție sau în orice alt mod să comunice public, să transforme sau să modifice un astfel de conținut, păstrând societatea fără răspundere față de orice pretenție care decurge din încălcarea unor astfel de obligații.

În nici un caz accesul la site nu implică niciun fel de renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a acestor drepturi, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel. Aceste clauze care conțin condițiile generale de utilizare a site-ului web nu acordă utilizatorilor niciun alt drept de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuire sau comunicare publică a site-ului și/sau a conținutului acestuia, altul decât cele prevăzute în mod expres aici. Orice altă utilizare sau exploatare a oricăror drepturi va fi supusă autorizației prealabile și exprese acordate special în acest scop de către societate sau, după caz, terțul proprietar al drepturilor afectate.

Conținuturile, textele, fotografiile, desenele, siglele, imaginile, programele de calculator, codurile sursă și, în general, orice creație intelectuală existentă pe acest site, precum și site-ul în sine în ansamblu, ca operă artistică multimedia, sunt protejate și acoperite de drepturi de autor în conformitate cu legislația aplicabilă privind proprietatea intelectuală. Societatea este proprietara elementelor care compun designul grafic al site-ului, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, textele, imaginile, texturile, grafica si orice alt continut al site-ului sau, in orice caz, acesta are autorizația corespunzătoare pentru utilizarea elementelor menționate. Conținutul furnizat pe site nu poate fi reprodus integral sau parțial, nici transmis, nici înregistrat de niciun sistem de regăsire a informațiilor, sub nicio formă sau prin orice mijloc, cu excepția cazului în care se obține autorizarea prealabilă, în scris, din partea companiei.

De asemenea, este interzisă ștergerea, sustragerea și/sau manipularea „dreptului de autor”, precum și a dispozitivelor tehnice de protecție, sau a oricăror mecanisme de informare pe care le poate conține conținutul. Utilizatorul acestui site se obligă să respecte drepturile enunțate și să evite orice acțiune care le-ar putea prejudicia, rezervându-și în orice caz societatea exercitarea oricăror mijloace sau acțiuni în justiție care îi corespund în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială.

5. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE UTILIZATORULUI SITE-ULUI.

Prin accesarea acestui site, utilizatorul este de acord cu:

 1. Faceți o utilizare adecvată și legală a site-ului web, precum și a conținuturilor și serviciilor, în conformitate cu: (i) legislația aplicabilă în orice moment; (ii) condițiile generale de utilizare a site-ului web; (iii) moralitatea și bunele obiceiuri general acceptate și (iv) ordinea publică.
 2. Asigurați-vă toate mijloacele și cerințele tehnice necesare pentru a accesa site-ul web.
 3. Furnizați informații veridice prin completarea, cu datele dumneavoastră personale, a oricăror formulare conținute pe site și menținându-le actualizate în orice moment, astfel încât acesta să răspundă, în orice moment, situației reale a utilizatorului. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice declarații false sau inexacte făcute și pentru daunele cauzate companiei sau terților din cauza informațiilor furnizate.

Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii precedente, utilizatorul trebuie, de asemenea, să se abțină de la:

 1. Faceți o utilizare neautorizată sau frauduloasă a site-ului web și/sau a conținutului acestuia în scopuri sau efecte ilicite, interzise în prezentele condiții generale de utilizare, lezătoare drepturilor și intereselor terților, sau care în orice mod poate deteriora, dezactiva, supraîncărca, deteriora sau împiedică utilizarea normală a serviciilor sau documentelor, fișierelor și a tot felul de conținut stocat pe orice echipament informatic.
 2. Accesați sau încercați să accesați resurse sau zone restricționate ale site-ului web, fără a îndeplini condițiile necesare pentru un astfel de acces.
 3. Cauza daune sistemelor fizice sau logice ale site-ului, furnizorilor acestuia sau terților.
 4. Introduceți sau răspândiți viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice în rețea care sunt de natură să provoace daune sistemelor fizice sau logice ale companiei, furnizorilor sau terților.
 5. Încercarea de a accesa, utiliza și/sau manipula datele companiei, ale furnizorilor terți și ale altor utilizatori.
 6. Reproduceți sau copiați, distribuiți, permiteți accesul public prin orice formă de comunicare publică, transformați sau modificați conținutul, cu excepția cazului în care aveți autorizația titularului drepturilor corespunzătoare sau este permisă legal.
 7. Ștergeți, ascundeți sau manipulați notele privind drepturile de proprietate intelectuală sau industrială și alte date de identificare a drepturilor companiei sau ale terților încorporate în conținut, precum și dispozitivele tehnice de protecție sau orice mecanisme de informare care pot fi introduse în conținut.
 8. Obţineţi şi încercaţi să obţineţi conţinuturile folosind alte mijloace sau procedee decât cele care, după caz, au fost puse la dispoziţie în acest scop sau au fost indicate în mod expres pe pagina (paginile) web în care se află conţinutul sau, în general. , dintre cele care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet deoarece nu implică un risc de deteriorare sau dezactivare a site-ului și/sau a conținutului.
 9. În special, și pur și simplu orientativ și nu exhaustiv, utilizatorul se obligă să nu transmită, să disemineze sau să pună la dispoziția terților informații, date, conținut, mesaje, grafice, desene, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material care:

• În orice mod este contrar, denigrează sau încalcă drepturile fundamentale și libertățile publice recunoscute constituțional, în Tratatele internaționale și în restul legislației în vigoare.

• Inducerea, incitarea sau promovarea acțiunilor criminale, denigratoare, defăimătoare, violente sau, în general, contrare legii, bunelor moravuri, bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice.

• Inducerea, incitarea sau promovarea acțiunilor, atitudinilor sau gândurilor discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, convingeri, vârstă sau condiție.

• Includeți, puneți la dispoziție sau permiteți accesul la produse, elemente, mesaje și/sau servicii criminale, violente, jignitoare, nocive, degradante sau, în general, contrare legii, bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice. Induce sau poate induce o stare inacceptabilă de anxietate sau frică.

• Induceți sau incitați să se implice în practici periculoase, riscante sau dăunătoare sănătății și echilibrului mental.

• Este protejat de legislația privind protecția intelectuală sau industrială aparținând companiei sau terților fără ca utilizarea prevăzută să fi fost autorizată.

• Este contrar onoarei, intimității personale și a familiei sau imaginii proprii.

• Constituie orice tip de publicitate.

• Includeți orice tip de virus sau program care împiedică funcționarea normală a site-ului.

Dacă vi se oferă o parolă pentru a accesa unele dintre serviciile și/sau conținutul site-ului, vă obligați să o utilizați cu sârguință, păstrând-o tot timpul secretă. În consecință, acesta va fi responsabil pentru păstrarea și confidențialitatea corespunzătoare a acestuia, acceptând să nu îl transfere unor terți, temporar sau permanent, nici să permită accesul la serviciile și/sau conținuturile menționate mai sus de către persoane din afara. De asemenea, sunteți obligat să anunțați compania cu privire la orice eveniment care poate duce la utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, cum ar fi, fără limitare, furtul, pierderea sau accesul neautorizat, pentru a proceda la anularea imediată a acesteia. In consecinta, atata timp cat notificarea prealabila nu se face, societatea va fi exonerata de orice raspundere care ar putea decurge din folosirea necorespunzatoare a parolei sale, fiind responsabilitatea acesteia orice utilizare ilegala a continutului si/sau serviciilor site-ului de catre orice nelegitim. terț. În cazul în care utilizatorul nu își îndeplinește cu neglijență sau intenție oricare dintre obligațiile stabilite în prezentele condiții generale de utilizare, acesta va fi răspunzător pentru toate daunele care ar putea decurge din respectiva încălcare pentru companie.

6. RESPONSABILITĂȚI.

Compania nu garantează accesul continuu, nici afișarea, descărcarea sau utilizarea corectă a elementelor și informațiilor conținute pe site care pot fi împiedicate, împiedicate sau întrerupte de factori sau circumstanțe care nu pot fi controlate. De asemenea, nu este responsabil pentru deciziile care ar putea fi adoptate ca urmare a accesului la continutul sau informatiile oferite.

Serviciul poate fi întrerupt, sau relația cu utilizatorul poate fi încetată imediat, dacă se detectează că utilizarea site-ului web, sau a oricăruia dintre serviciile oferite în acesta, este contrară acestor condiții generale de utilizare. Compania nu este responsabilă pentru daune, pierderi, pierderi, pretenții sau cheltuieli derivate din utilizarea site-ului web.

Societatea va fi responsabilă doar pentru eliminarea, cât mai curând posibil, a conținutului care ar putea provoca o astfel de pagubă, cu condiția să fie înștiințată. În special, nu va fi responsabil pentru daunele care ar putea fi derivate, printre altele, din:

 1. Interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau deconectări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de deficiențe, supraîncărcări și erori în liniile și rețelele de telecomunicații, sau din orice altă cauză care nu poate fi controlată de societate. 
 2. Intruziuni ilegitime prin utilizarea programelor rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii informatici sau orice alții.
 3. Abuz, utilizare greșită sau utilizare necorespunzătoare a site-ului web.
 4. Erori de securitate sau de navigare cauzate de o funcționare defectuoasă a browserului sau de utilizarea versiunilor neactualizate ale acestuia. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a retrage, în întregime sau parțial, orice conținut sau informații prezente pe site.

Compania exclude orice răspundere pentru daunele de orice fel care se pot datora utilizării greșite a serviciilor disponibile și utilizate în mod gratuit de către utilizatorii site-ului. De asemenea, este exonerat de orice responsabilitate pentru continutul si informatiile ce pot fi primite ca urmare a formularelor de colectare a datelor, servindu-le doar pentru furnizarea de servicii de consultanta si indoieli. Pe de altă parte, în cazul producerii unor daune ca urmare a unei utilizări ilegale sau incorecte a acestor servicii, utilizatorul poate fi reclamat pentru daunele sau pierderile cauzate.

Utilizatorul va ține compania fără răspundere împotriva oricăror daune care decurg din pretenții, acțiuni sau solicitări din partea terților ca urmare a accesului sau utilizării acestora la site-ul web.

7. HYPERLINK-URI.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă în niciun fel, nici măcar printr-un hyperlink sau hyperlink, site-ul, precum și orice conținut al acestuia, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în scris de către companie.

Site-ul poate include link-uri către alte site-uri web, administrate de terți, pentru a facilita accesul utilizatorilor la informații de la companiile colaboratoare și/sau sponsorizate. În conformitate cu aceasta, compania nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor respective și nici nu se află într-o poziție de garant sau/sau de parte care oferă serviciile și/sau informațiile care pot fi oferite terților prin link-uri terțe.

Utilizatorului i se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea link-uri către pagina principală a site-ului web exclusiv pentru uz privat și necomercial. Site-urile care includ un link către site-ul nostru (i) nu pot să falsifice relația lor sau să afirme că un astfel de link a fost autorizat și nici să includă mărci, denumiri, denumiri comerciale, logo-uri sau alte semne distinctive ale companiei noastre; (ii) nu poate include conținut care ar putea fi considerat de prost gust, obscen, jignitor, controversat, care incită la violență sau discriminare pe criterii de sex, rasă sau religie, contrar ordinii publice sau ilegal; (iii) nu poate face trimitere către nicio pagină a site-ului, alta decât pagina principală; (iv) trebuie să facă legătura către adresa site-ului web în sine, fără a permite site-ului web care face linkul să reproducă site-ul web ca parte a site-ului său web sau într-unul dintre „cadrele” acestuia sau să creeze un „browser” pe oricare dintre paginile site-ului . Societatea poate solicita, în orice moment, eliminarea oricărui link către site, după care trebuie să procedeze imediat la eliminarea acestuia.

Societatea nu poate controla informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri web care au stabilit legături către site-ul www.inseryal.es.

8. PROTEJAREA DATELOR.

Pentru a obține informații și/sau a utiliza unele dintre servicii, utilizatorul trebuie să furnizeze în prealabil anumite date personale. Compania va prelucra automat aceste date și va aplica măsurile de securitate corespunzătoare, toate în conformitate cu GDPR, LOPDGDD și LSSICE. Utilizatorul poate accesa politica urmata in prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si stabilirea scopurilor stabilite anterior, in conditiile definite in sectiunea Politica de confidentialitate.

9. cookie-uri.

Compania își rezervă dreptul de a utiliza tehnologia „cookie” pe site, pentru a vă recunoaște ca utilizator frecvent și a personaliza utilizarea site-ului prin preselectarea limbii dvs., sau a conținutului mai dorit sau specific.

Cookie-urile colectează adresa IP al utilizatorului, Google fiind responsabil pentru prelucrarea acestor informații.

Cookie-urile sunt fișiere trimise unui browser, prin intermediul unui server Web, pentru a înregistra navigarea utilizatorului pe site, atunci când utilizatorul permite primirea acestora. Dacă doriți, vă puteți configura browserul pentru a fi notificat pe ecran cu privire la primirea cookie-urilor și pentru a împiedica instalarea cookie-urilor pe hard disk. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele browserului dumneavoastră pentru a extinde aceste informații.

Datorită cookie-urilor, este posibilă recunoașterea browserului computerului utilizat de utilizator pentru a oferi conținut și a oferi preferințe de navigare, pentru a adapta conținutul publicitar la profilurile demografice ale utilizatorilor precum și pentru a măsura vizitele și parametrii de trafic, pentru a monitoriza progresul și numărul de intrări.

10. REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII.

În general, conținuturile și serviciile oferite pe site au caracter pur informativ. Prin urmare, prin oferirea acestora, nu se oferă nicio garanție sau declarație în legătură cu conținutul și serviciile oferite pe site, inclusiv, fără limitare, garanții de legalitate, fiabilitate, utilitate, veridicitate, acuratețe sau comercializare, cu excepția în măsura în care că astfel de reprezentări și garanții nu pot fi excluse prin lege.

11. FORȚĂ MAJORĂ.

Acest site web a fost revizuit și testat pentru a funcționa corect. În principiu, funcționarea sa corectă poate fi garantată. Societatea nu exclude insa posibilitatea ca exista cazuri de forta majora sau evenimente fortuite care fac imposibil accesul la site; nu va fi responsabil pentru astfel de probleme care afectează accesul la site-ul web și/sau (parțial sau integral) conținutul acestuia, dacă acest lucru se datorează unor evenimente precum pene de curent, linii de telecomunicații, conflicte sociale, greve, rebeliune, explozii, inundații, acte. si omisiuni ale Guvernului, precum si, in general, toate cazurile de forta majora sau caz fortuit.

12. SOLUȚIONARE A LITIGIILOR. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA.

Aceste condiții generale de utilizare, precum și utilizarea site-ului web vor fi guvernate de legea spaniolă. Pentru soluționarea oricărui litigiu, părțile se vor depune la Instanțele și Tribunalele competente ale sediului social al persoanei responsabile de site-ul.

În cazul în care orice prevedere a acestor condiții generale de utilizare este inaplicabilă sau nulă în virtutea legislației aplicabile sau ca urmare a unei rezoluții judiciare sau administrative, respectiva inopozabilitate sau nulitate nu va face aceste condiții generale de utilizare inaplicabile sau nule ca întreg. În astfel de cazuri, societatea va proceda la modificarea sau înlocuirea stipulației menționate cu o alta valabilă și executorie și care, în măsura posibilului, atinge obiectivul și pretenția reflectate în stipulația inițială.