POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Respektując przepisy obowiązującego prawa, firma INSERYAL SL Unipersonal, firma odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, zwana dalej bez różnicy Firmą lub osobą odpowiedzialną, zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka danych zebranych na tej stronie www.inseryal.es

1.- TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH.

Aby rozwiązać wszelkie problemy wynikające z korzystania z tej witryny, możesz skontaktować się z INSERYAL, SL Unipersonal, z siedzibą pod adresem Avenida de Francia n° 51, 1°-1ª, 46023 Valencia, z CIF. B-98013071, bezpośrednio na podany adres, poprzez samą stronę internetową, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@inseryal.es

2.- NORMATYWNE.

INSERYAL, SL Unipersonal zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i przetwarzania zebranych danych osobowych, dostosowując się do obowiązujących przepisów, a mianowicie: Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 04.04.2016 r. 27 grudnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawa Organiczna 3/2018 o Ochronie Danych Osobowych i Gwarancji Praw Cyfrowych, zatwierdzona 5 grudnia 2018 r. (LOPDGDD) oraz Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Elektronicznego Handel (LSSI-CE).

3.- GROMADZENIE DANYCH.

INSERYAL, SL Unipersonal gromadzi Twoje dane osobowe na różne sposoby, a mianowicie:

● Poprzez formularze na swoich stronach internetowych;

  • Poprzez e-maile, które możesz wysłać na adresy e-mail firmy;
    • Za pomocą komunikacji telefonicznej i/lub czatu WhatsApp, to Ty przekazujesz dane.

Respektując postanowienia art. 7 LOPDGDD i 8 RODO, zgodę na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez INSERYAL, SL Unipersonal mogą wyrazić wyłącznie osoby, które ukończyły 14 rok życia. Jeśli jest to osoba małoletnia poniżej 14 roku życia, do leczenia wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekunów, a leczenie zostanie uznane za zgodne z prawem tylko w zakresie, w jakim wyrazili na to zgodę. Zainteresowana strona odpowiada również za prawdziwość podanych danych.

4.- ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej będzie podlegać następującym zasadom zawartym w art. 4 i 5 LOPDGDD oraz art. 5 RODO:

Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: zgoda zainteresowanej strony będzie wymagana w każdym momencie po całkowicie przejrzystym poinformowaniu o celach, dla których dane osobowe są zbierane.

Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Zasada minimalizacji danych: zbierane dane osobowe będą wyłącznie niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.

Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby zainteresowanej przez czas niezbędny do celów ich przetwarzania.

Zasada integralności i poufności: dane osobowe będą przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność.

Zasady proaktywnej odpowiedzialności: Administrator będzie odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania powyższych zasad.

5.- KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu podawane są zawsze przez osobę zainteresowaną i są to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

6.- CEL PRZETWARZANIA DANYCH.

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zainteresowanej strony jest spełnienie prośby o udzielenie informacji na temat żądanej usługi oraz późniejsze zarządzanie stosunkiem umownym i/lub handlowym.

Inne cele, dla których INSERYAL, SL Unipersonal może przetwarzać Twoje dane osobowe to:

-Przetwarzanie danych zainteresowanych stron w celu opracowania umów.

- Przetwarzanie danych w celu rozliczeń i administrowania stosunkami handlowymi i/lub umownymi.

-Odpowiadać na Twoje prośby o informacje, kiedy o to poprosisz.
– Umożliwić rejestrację jako osoba zainteresowana usługami oferowanymi przez sieć po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
– Umożliwienia udziału w ewentualnych loteriach i promocjach, które są przeprowadzane za pośrednictwem sieci, gdy się do nich zarejestrujesz.
– Poznaj swój poziom satysfakcji i uzyskaj komentarze na temat swoich doświadczeń w kontaktach z naszą firmą.

– Wysyłania elektronicznych i nieelektronicznych komunikatów handlowych, które pozwalają być na bieżąco informowanym o ofertach i promocjach INSERYAL, SL Unipersonal i, w stosownych przypadkach, powiązanych z nią firm, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

Nie przewiduje się wykorzystywania Twoich danych do profilowania.

7. – PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

Podstawą legalizującą ww. przetwarzanie danych będzie:

-Sztuka. 6.1.a) RODO: Zgoda zainteresowanej strony.

 – Art. 6.1.b) RODO: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest zainteresowana strona lub do zastosowania na jej żądanie środków przedumownych.

– Traktowanie niezbędne do zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, o ile interesy lub podstawowe prawa i wolności zainteresowanej strony nie mają charakteru nadrzędnego wobec tych interesów.
Jeżeli dane nie są przetwarzane, realizacja umowy lub wymienionych celów nie może zostać zrealizowana.

W przypadkach, w których zainteresowany musi lub może podać swoje dane za pośrednictwem formularzy w celu złożenia zapytania, żądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością serwisu, zostanie poinformowany, czy wypełnienie któregokolwiek z nich jest obowiązkowe. niezbędne do prawidłowego rozwoju wykonywanej operacji.

8.- ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza przypadkami przewidzianymi przez prawo. Dostęp do tych danych mogą mieć jednak osoby trzecie świadczące usługi na rzecz INSERYAL SL Unipersonal, z którymi została podpisana umowa na przetwarzanie danych.

Międzynarodowy transfer danych nie jest przewidziany.

9.- PRZECHOWYWANIE DANYCH.

Dane przetwarzane przez firmę jako Administratora danych będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania relacji między firmą a Tobą. Po jego zakończeniu Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, które znajdziesz w polityce prywatności każdego zabiegu.

10.- TAJEMNICA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

INSERYAL, SL Unipersonal podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka gromadzonych danych, w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych oraz przypadkowe lub nielegalne zniszczenie, utratę lub zmianę uniknięto danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób lub nieuprawnionego komunikowania się lub dostępu do takich danych.

Ponieważ jednak INSERYAL, SL Unipersonal nie może zagwarantować odporności Internetu ani całkowitego braku hakerów lub innych osób, które w nieuczciwy sposób uzyskują dostęp do danych osobowych, Administrator Danych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zainteresowaną stronę o takim naruszeniu. może stwarzać wysokie zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z postanowieniami art. 4 RODO przez naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rozumie się każde naruszenie bezpieczeństwa, które powoduje przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę lub zmianę danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych albo nieuprawnione przekazanie lub dostęp do takich danych.

Dane osobowe będą traktowane jako poufne przez Administratora Danych Osobowych, który zobowiązuje się do informowania i gwarantowania poprzez prawne lub umowne zobowiązanie, że poufność ta jest respektowana przez swoich pracowników, współpracowników, spółki powiązane oraz każdą osobę, której zostaną udostępnione.

11.- WYKONYWANIE PRAW.

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, odwołania, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania, zawartych w RGPD i LOPDGDD, wysyłając pismo wraz z kopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości na adres: INSERYAL, SL Unipersonal , Avenida de Francia nº 51, 1º-1ª 46023 Valencia HISZPANIA lub pocztą elektroniczną na adres info@inseryal.Jest to objęte tematem „Ochrona danych”. We wniosku należy określić, o które z tych praw się wnosi, oraz dołączyć kserokopię DNI lub równoważnego dokumentu tożsamości.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały należycie uwzględnione, możesz złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD), o której więcej informacji znajdziesz na www.aepd.es

Każde z praw, z których możesz skorzystać w stosunku do Administratora Danych, określonych w artykułach od 12 do 18 LOPDGDD oraz artykułach od 15 do 22 RODO, zostało opisane poniżej:

  • Prawo dostępu: zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy INSERYAL, SL Unipersonal przetwarza swoje dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania informacji o swoich konkretnych danych osobowych i traktowaniu, jakie INSERYAL, SL Unipersonal stosuje przeprowadzane lub wykonywane, a także dostępne informacje o pochodzeniu tych danych i odbiorcach przekazywanych lub planowanych komunikatów.
  • Prawo do sprostowania: jest to prawo zainteresowanej strony do zmiany swoich danych osobowych, które okażą się niedokładne lub, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, niekompletne.
  • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): jest to prawo zainteresowanej strony, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do usunięcia jej danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub poddane obróbce; zainteresowany cofnął zgodę na leczenie i nie ma do tego innej podstawy prawnej; zainteresowana strona sprzeciwia się leczeniu i nie ma innego uzasadnionego powodu, aby je kontynuować; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały pozyskane w wyniku bezpośredniego oferowania usług społeczeństwa informacyjnego dziecku poniżej 14 roku życia. Oprócz usunięcia danych, Administrator Danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię oraz koszt aplikacji, musi podjąć rozsądne działania, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych o żądaniu przez osobę zainteresowaną usunięcia wszelkich linków do tych danych dane osobiste.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: zainteresowana strona ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; leczenie jest niezgodne z prawem; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do dochodzenia roszczeń; oraz gdy zainteresowana strona sprzeciwiła się leczeniu.
  • Prawo do przenoszenia danych: w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zainteresowana strona będzie miała prawo otrzymać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, do powszechnego użytku i odczytu mechanicznego, i przekazać je innej osobie odpowiedzialnej za leczenie. O ile jest to technicznie możliwe, Administrator danych przekaże dane bezpośrednio temu innemu administratorowi.
  • Prawo sprzeciwu: zainteresowana strona ma prawo nie przetwarzać swoich danych osobowych lub zaprzestać ich przetwarzania przez INSERYAL, SL Unipersonal.
  • Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: osoba zainteresowana ma prawo do tego, by nie podlegać zindywidualizowanej decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa ustala inaczej.

11.- AKCEPTACJA I ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się przez osobę zainteresowaną i wyrażenie zgody na warunki ochrony danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu umożliwienia Administratorowi dokonania tego samego w formie, przez okres i we wskazanych celach. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego Polityki Prywatności.

INSERYAL, SL Unipersonal zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki Prywatności, zgodnie z własnymi kryteriami lub motywowanymi zmianami legislacyjnymi, orzeczniczymi lub doktrynalnymi Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD).