OSTRZEŻENIE PRAWNE

1.IINFORMACJE OGÓLNE.

kupiecki INSERYAL, SL Jednoosobowy, firma odpowiedzialna za stronę internetową (zwana dalej „firmą lub osobą odpowiedzialną”) udostępnia użytkownikom strony internetowej www.inseryal.es  („strona internetowa”) niniejszy dokument, za pomocą którego zamierza wypełnić obowiązki określone w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), a także w jaki sposób poinformować wszystkich użytkowników serwisu o warunkach korzystania.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa firmy: INSERYAL, SL Unipersonal

Siedziba: Avda de Francia nº 51, 1º-1ª, 46023 Walencja

CIF: B-98013071

Dane rejestru: Rejestr handlowy w Walencji, tom 8859, księga 6145, folio 49, karta V-128042.

E-mail: info@inseryal.com

Aby odpowiedzieć na wszelkie pytania wynikające z korzystania z tej witryny, możesz skontaktować się z INSERYAL, SL Unipersonal na Twój adres pocztowy podany powyżej, za pośrednictwem samej strony internetowej i/lub wysyłając wiadomość e-mail na ten adres info@inseryal.Jest 

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika (zwanego dalej w liczbie pojedynczej „użytkownikiem”, a w liczbie mnogiej „użytkownikami”), zobowiązując się do przestrzegania i ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, które stanowią „Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej”, a także wszelkie inne przepisy prawa, które mogą mieć zastosowanie. 

INSERYAL, SL Unipersonal zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawiać się na stronie, bez obowiązku powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, przy czym publikacja na tej stronie jest uważana za wystarczającą.

2. OBIEKT.

Za pośrednictwem tej strony oferujemy użytkownikom możliwość dostępu do informacji o ich usługach.

3. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH.

W przypadku konieczności podania danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych treści, informacji lub usług, użytkownicy gwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i ważność. Firma zapewni tym danym odpowiednie automatyczne przetwarzanie w zależności od ich charakteru lub celu, na warunkach wskazanych w sekcji Polityka prywatności. Takie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy Organicznej 3/2018 o Ochronie Danych Osobowych Dane osobowe i gwarancja praw cyfrowych, zatwierdzona 5 grudnia 2018 r. (LOPDGDD) oraz ustawa 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego. i handlu elektronicznego.

4. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA ORAZ KORZYSTANIE Z TREŚCI.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści wyświetlane na stronie, a w szczególności projekty, teksty, obrazy, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe lub wszelkie inne oznaczenia nadające się do użytku przemysłowego i/lub handlowego są podlegające prawom własności przemysłowej i intelektualnej oraz wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej dotyczące treści i/lub wszelkich innych elementów umieszczonych na stronie internetowej są wyłączną własnością firmy i/lub osób trzecich , którym przysługuje wyłączne prawo używania ich w obrocie gospodarczym. Z tych wszystkich powodów użytkownik zgadza się nie powielać, nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie udostępniać ani w żaden inny sposób nie przekazywać publicznie, nie przekształcać ani nie modyfikować takich treści, chroniąc firmę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia takich zobowiązań.

W żadnym wypadku dostęp do strony internetowej nie oznacza zrzeczenia się, przeniesienia, licencji ani całkowitego lub częściowego przeniesienia wspomnianych praw, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Te klauzule, które zawierają ogólne warunki korzystania ze strony internetowej, nie przyznają użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, eksploatacji, powielania, dystrybucji lub publicznego udostępniania strony internetowej i/lub jej treści innych niż te wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Każde inne użycie lub eksploatacja jakichkolwiek praw będzie wymagać uprzedniej i wyraźnej zgody udzielonej specjalnie w tym celu przez firmę lub, w stosownych przypadkach, przez osobę trzecią będącą właścicielem danych praw.

Treści, teksty, zdjęcia, projekty, logotypy, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie wszelka istniejąca twórczość intelektualna na tej stronie, jak również sama strona jako całość, jako multimedialne dzieło sztuki, są chronione i objęte prawami autorskimi na mocy obowiązującego prawa własności intelektualnej. Spółka jest właścicielem elementów składających się na szatę graficzną serwisu, menu, przycisków nawigacyjnych, kodu HTML, tekstów, obrazów, tekstur, grafik i wszelkich innych treści serwisu lub w każdym przypadku posiada odpowiednie zezwolenie na używanie wspomnianych elementów. Treść zamieszczona na stronie internetowej nie może być powielana w całości ani w części, przekazywana ani rejestrowana przez żaden system wyszukiwania informacji, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę firmy.

Zabrania się również usuwania, omijania i/lub manipulowania „prawami autorskimi”, jak również technicznymi zabezpieczeniami lub mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treści. Użytkownik tej strony internetowej zobowiązuje się do poszanowania wskazanych praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby mu zaszkodzić, zastrzegając w każdym przypadku firmie skorzystanie z wszelkich środków lub działań prawnych, które odpowiadają jej w obronie jej uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

5. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA SERWISU.

Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na:

 1. Właściwego i zgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej, jak również treści i usług, zgodnie z: (i) obowiązującym prawem przez cały czas; (ii) ogólne warunki korzystania z serwisu; (iii) moralność i ogólnie przyjęte dobre obyczaje oraz (iv) porządek publiczny.
 2. Zapewnij sobie wszelkie środki i wymagania techniczne, które są potrzebne do uzyskania dostępu do strony internetowej.
 3. Podawaj zgodne z prawdą informacje, wypełniając swoimi danymi osobowymi wszelkie formularze zawarte na stronie internetowej i aktualizując je w każdym czasie, tak aby zawsze odpowiadały rzeczywistej sytuacji użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia oraz za szkody wyrządzone firmie lub osobom trzecim w wyniku dostarczonych informacji.

Niezależnie od postanowień ustępu poprzedniego, użytkownik musi również powstrzymać się od:

 1. Nieuprawnionego lub oszukańczego korzystania ze strony internetowej i/lub jej zawartości do nielegalnych celów lub skutków zabronionych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, naruszających prawa i interesy osób trzecich lub w jakikolwiek sposób mogących uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na jakimkolwiek sprzęcie komputerowym.
 2. Uzyskiwać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do zasobów lub zastrzeżonych obszarów witryny bez spełnienia warunków wymaganych do takiego dostępu.
 3. Spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów strony internetowej, jej dostawców lub osób trzecich.
 4. Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych w sieci, które mogą spowodować uszkodzenie systemów fizycznych lub logicznych firmy, dostawców lub stron trzecich.
 5. Próba uzyskania dostępu, wykorzystania i/lub manipulowania danymi firmy, zewnętrznych dostawców i innych użytkowników.
 6. Powielać lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że masz zezwolenie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
 7. Usuwać, ukrywać lub manipulować uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa firmy lub osób trzecich włączonymi do treści, a także technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą zostać umieszczone w treści.
 8. Uzyskiwać i próbować uzyskać treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały udostępnione w tym celu lub zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się treści. , z tych, które są zwykle używane w Internecie, ponieważ nie pociągają za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia strony i/lub jej zawartości.
 9. W szczególności, jedynie orientacyjnie i niewyczerpująco, użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać stronom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafiki, rysunków, plików dźwiękowych i/lub obrazów, fotografii, nagrań, oprogramowania oraz, ogólnie każdy rodzaj materiału, który:

• W jakikolwiek sposób jest to sprzeczne, dyskredytuje lub narusza podstawowe prawa i wolności publiczne uznane w konstytucji, w traktatach międzynarodowych iw pozostałej części obowiązującego prawodawstwa.

• Nakłaniać, podżegać lub promować działania przestępcze, oczerniające, zniesławiające, brutalne lub ogólnie sprzeczne z prawem, moralnością, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

• Wywoływać, podżegać lub promować dyskryminujące działania, postawy lub myśli ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.

• Zawierać, udostępniać lub umożliwiać dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług o charakterze przestępczym, brutalnym, obraźliwym, szkodliwym, poniżającym lub ogólnie sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym. Wywoływać lub może wywoływać nieakceptowalny stan niepokoju lub strachu.

• Nakłaniać lub podżegać do praktyk, które są niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe dla zdrowia i równowagi psychicznej.

• Jest chroniony przez ustawodawstwo dotyczące ochrony intelektualnej lub przemysłowej należącej do firmy lub osób trzecich bez zezwolenia na zamierzone użycie.

• Sprzeczne z honorem, prywatnością osobistą i rodzinną lub własnym wizerunkiem.

• Stanowić jakikolwiek rodzaj reklamy.

• Zawierać wszelkiego rodzaju wirusy lub programy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie strony internetowej.

Jeśli otrzymasz hasło umożliwiające dostęp do niektórych usług i/lub treści witryny, zobowiązujesz się do starannego korzystania z niego i zachowania go w tajemnicy przez cały czas. W związku z tym będzie odpowiedzialny za ich należytą opiekę i poufność, zgadzając się nie przekazywać ich osobom trzecim, czasowo lub na stałe, ani nie umożliwiać dostępu do wyżej wymienionych usług i/lub treści osobom postronnym. Podobnie, jesteś zobowiązany powiadomić firmę o każdym zdarzeniu, które może prowadzić do niewłaściwego użycia Twojego hasła, takiego jak między innymi jego kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp, w celu jego natychmiastowego anulowania. W związku z tym, dopóki nie zostanie dokonane wcześniejsze zawiadomienie, firma będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z niewłaściwego użycia jej hasła, jako że ponosi odpowiedzialność za nielegalne wykorzystanie treści i/lub usług witryny przez jakiekolwiek nielegalne strona trzecia. Jeśli użytkownik w wyniku zaniedbania lub umyślnie nie spełni któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z takiego naruszenia dla firmy.

6. OBOWIĄZKI.

Firma nie gwarantuje stałego dostępu, prawidłowego przeglądania, pobierania lub korzystania z elementów i informacji zawartych na stronie internetowej, które mogą zostać uniemożliwione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności pozostające poza jej kontrolą. Nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje, które mogłyby zostać podjęte w wyniku dostępu do oferowanych treści lub informacji.

Usługa może zostać przerwana lub relacja z użytkownikiem może zostać natychmiast zakończona, jeśli zostanie wykryte, że korzystanie ze strony internetowej lub którejkolwiek z oferowanych na niej usług jest sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z korzystania z witryny.

Firma będzie odpowiedzialna tylko za jak najszybsze usunięcie treści, które mogą spowodować takie szkody, pod warunkiem, że zostanie o tym powiadomiona. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogłyby wyniknąć m.in. z:

 1. Zakłócenia, przerwy, awarie, zaniechania, awarie telefoniczne, opóźnienia, blokady lub rozłączenia w działaniu systemu elektronicznego, spowodowane brakami, przeciążeniami i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od firmy. 
 2. Nielegalne wtargnięcia za pomocą wszelkiego rodzaju złośliwych programów i za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne.
 3. Nadużycie, niewłaściwe użycie lub niewłaściwe korzystanie z Witryny.
 4. Błędy bezpieczeństwa lub nawigacji spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z jej niezaktualizowanych wersji. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wycofania w całości lub w części wszelkich treści lub informacji znajdujących się w serwisie.

Firma wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z usług swobodnie dostępnych i używanych przez użytkowników witryny. Podobnie jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą być otrzymane w wyniku formularzy zbierania danych, służąc im jedynie do świadczenia usług konsultacji i wątpliwości. Z drugiej strony, w przypadku wyrządzenia szkody w wyniku nielegalnego lub nieprawidłowego korzystania z tych usług, użytkownik może domagać się naprawienia wyrządzonych szkód lub strat.

Użytkownik zwolni firmę z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z roszczeń, działań lub żądań stron trzecich w wyniku ich dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej.

7. HIPERŁĄCZA.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać w żaden sposób, nawet poprzez hiperłącze lub hiperłącze, strony internetowej, jak również jakiejkolwiek jej zawartości, chyba że zostanie wyraźnie upoważniony na piśmie przez firmę.

Witryna może zawierać linki do innych witryn zarządzanych przez osoby trzecie, aby ułatwić użytkownikom dostęp do informacji od firm współpracujących i/lub sponsorujących. W związku z tym firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych stron internetowych, ani nie jest gwarantem ani/lub stroną oferującą usługi i/lub informacje, które mogą być oferowane osobom trzecim za pośrednictwem linków stron trzecich.

Użytkownikowi przysługuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony głównej serwisu wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Strony internetowe, które zawierają link do naszej strony internetowej (i) nie mogą fałszować ich relacji ani potwierdzać, że taki link został autoryzowany, ani zawierać marek, nazw, nazw handlowych, logo lub innych znaków wyróżniających naszą firmę; (ii) nie może zawierać treści, które mogłyby zostać uznane za nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem; (iii) nie może łączyć się z żadną stroną Serwisu inną niż strona główna; (iv) musi łączyć się z samym adresem strony internetowej, nie pozwalając stronie internetowej, która umieszcza link, na powielanie strony internetowej w ramach swojej strony internetowej lub w jednej z jej „ramek” lub tworzenie „przeglądarki” na którejkolwiek ze stron witryny internetowej . Firma może w każdej chwili zażądać usunięcia jakiegokolwiek linku do strony internetowej, po czym musi niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

Firma nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne strony internetowe, które utworzyły łącza do strony www.inseryal.es.

8. OCHRONA DANYCH.

Aby uzyskać informacje i/lub skorzystać z niektórych usług, użytkownik musi wcześniej podać określone dane osobowe. Firma automatycznie przetwarza te dane i stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, wszystko zgodnie z RODO, LOPDGDD i LSSICE. Użytkownik ma dostęp do polityki stosowanej przy przetwarzaniu danych osobowych, a także ustalenia wcześniej ustalonych celów, na warunkach określonych w sekcji Polityka prywatności.

9. CIASTECZKA.

Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z technologii „cookies” na stronie internetowej, w celu rozpoznania Cię jako częstego użytkownika i spersonalizowania korzystania z witryny poprzez wybór języka lub bardziej pożądanych lub specyficznych treści.

Pliki cookie zbierają adres IP użytkownika, przy czym Google odpowiada za przetwarzanie tych informacji.

Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki, za pośrednictwem serwera WWW, w celu rejestrowania przeglądania strony przez użytkownika, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Jeśli chcesz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby była powiadamiana na ekranie o otrzymaniu plików cookie i aby uniemożliwić instalację plików cookie na dysku twardym. Aby rozszerzyć te informacje, zapoznaj się z instrukcjami i podręcznikami swojej przeglądarki.

Dzięki plikom cookies możliwe jest rozpoznanie przeglądarki komputera używanej przez użytkownika w celu dostarczania treści i oferowania preferencji przeglądania, dostosowania treści reklamowych do profili demograficznych użytkowników oraz mierzenia odwiedzin i parametrów ruchu, monitorowania postępów i Liczba wejść.

10. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE.

Ogólnie rzecz biorąc, treści i usługi oferowane na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny. W związku z tym, oferując je, nie udziela się żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do treści i usług oferowanych na stronie internetowej, w tym między innymi gwarancji legalności, rzetelności, przydatności, prawdziwości, dokładności lub zbywalności, z wyjątkiem zakresu, w jakim że takie oświadczenia i gwarancje nie mogą być wyłączone przez prawo.

11. SIŁA WYŻSZA.

Ta witryna została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. Zasadniczo można zagwarantować jego prawidłowe działanie. Spółka nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia przypadków działania siły wyższej lub zdarzeń losowych uniemożliwiających dostęp do serwisu; nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy w dostępie do serwisu i/lub (części lub całości) jego zawartości, jeżeli jest to spowodowane takimi zdarzeniami jak przerwy w dostawie prądu, linii telekomunikacyjnych, konflikty społeczne, strajki, bunty, wybuchy, powodzie, akty i zaniechań Rządu, jak również, ogólnie, wszystkie przypadki działania siły wyższej lub zdarzenia losowego.

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania oraz korzystanie ze strony internetowej podlegają prawu hiszpańskiemu. W celu rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu strony zwrócą się do właściwych sądów i trybunałów właściwych dla siedziby osoby odpowiedzialnej za stronę internetową.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków użytkowania okaże się niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub w wyniku orzeczenia sądowego lub administracyjnego, wspomniana niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że ogólne warunki użytkowania staną się niewykonalne lub nieważne jako cały. W takich przypadkach firma przystąpi do modyfikacji lub zastąpienia wspomnianego postanowienia innym, które jest ważne i wykonalne oraz które, w miarę możliwości, osiąga cel i roszczenie odzwierciedlone w pierwotnym zastrzeżeniu.