POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, la mercantil INSERYAL SL Unipersonal, empresa responsable d'aquest lloc web, en endavant indistintament l'Empresa o el responsable, es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides en aquest lloc web www.inseryal.es

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Per gestionar qualsevol qüestió derivada de l'ús d'aquest web, podeu posar-vos en contacte amb INSERYAL, SL Unipersonal, amb domicili social a l'Avinguda de França núm. 51, 1r-1a, 46023 València, amb CIF. B-98013071, directament en aquesta adreça, a través de la pròpia pàgina web, enviant un correu electrònic a l'adreça info@inseryal.es

2.- NORMATIVA.

INSERYAL, SL Unipersonal es compromet a protegir la privadesa dels seus clients i tractar les seves dades personals recollides, ajustant-se al compliment de la normativa vigent, a saber: Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, aprovada el 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

3.- RECOLLIDA DE DADES.

INSERYAL, SL Unipersonal recull les seves dades de caràcter personal per diferents mitjans, a saber:

● Mitjançant els formularis de la seva(s) pàgina(es) web;

  • Per mitjà dels correus electrònics que vostè pugui enviar a les adreces de correu electrònic de l'empresa;
    • Per mitjà de comunicació telefònica i/o xat de whatsapp, sent vostè qui faciliti les dades.

Respectant allò establert als articles 7 LOPDGDD i 8 del RGPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per INSERYAL, SL Unipersonal. Si es tracta d'un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat. Així mateix, l'interessat es fa responsable de la veracitat de les dades subministrades.

4.- PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

El tractament de les dades personals de l'interessat se sotmetrà als següents principis recollits als articles 4 i 5 de la LOPDGDD i l'article 5 del RGPD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'interessat prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l'interessat durant el temps necessari per als fins del tractament.

Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se'n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.

Principis de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

5.- CATEGORIES DE DADES PERSONALS.

Les dades personals objecte de tractament són sempre facilitades per l'interessat i són les següents: Nom, cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon.

6.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

La recollida i el tractament de les dades personals de l'interessat o interessat té com a finalitat atendre la sol·licitud d'informació sobre el servei sol·licitat i la gestió posterior de la relació contractual i/o comercial.

Altres finalitats amb què INSERYAL, SL Unipersonal podrà tractar les seves dades personals són:

-Tractament de dades dels interessats per a l'elaboració de contractes.

-Tractament de dades per a la facturació i administració de la relació comercial i/o contractual.

-Atendre les vostres peticions d'informació quan així ho sol·liciteu.
– Possibilitar l'alta com a interessat dels serveis que s'ofereixen a través del web quan ompliu el formulari pertinent.
– Possibilitar la seva participació en possibles sorteigs i promocions que es realitzin a través de la web, quan s'hi inscrigui.
– Conéixer el seu nivell de satisfacció i obtenir comentaris de la seua experiència tractant amb la nostra empresa.

– Enviar comunicacions comercials electròniques i no electròniques que li permetin mantenir-se informat de les ofertes i promocions d'INSERYAL, SL Unipersonal i, si escau, les seves empreses vinculades, sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment.

No es preveu la utilització de les vostres dades per a l'elaboració de perfils.

7. – BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base legitimadora per als tractaments de dades esmentades serà:

-Art. 6.1.a) RGPD: Consentiment de l'interessat.

 - Art. 6.1.b) RGPD: el tractament necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

– Tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat.
En cas de no tractar-se les dades no es podria aconseguir l'execució del contracte ni les finalitats enumerades.

En les ocasions en què l'interessat hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se us informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

8.- DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS.

No es comunicaran les vostres dades personals excepte en els casos legalment previstos. No obstant això, poden tenir accés a aquestes dades, terceres persones que presten serveis a INSERYAL SL Unipersonal, amb les quals es té signat acord d'encàrrec de tractament de dades.

No es preveu la cessió internacional de les vostres dades.

9.- CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades tractades per l'empresa com a Responsable del Tractament es conservaran pel temps necessari per al manteniment de la relació entre l'empresa i vostè. Un cop finalitzada aquesta, les seves dades es conservaran pel termini que es fixi a la normativa aplicable, el qual podrà trobar a la política de privadesa de cada tractament.

10.- SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS.

INSERYAL, SL Unipersonal ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal i s'evita la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Tot i això, pel fet que INSERYAL, SL Unipersonal no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'interessat sense dilació indeguda quan passi una violació de les dades personals que sigui probable que comporti un risc alt per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint allò establert a l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de seguretat de les dades personals, tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar ia garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, col·laboradors, empreses vinculades i tota persona a qui li faci accessible la informació.

11.- EXERCICI DE DRETS.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, revocació, portabilitat i limitació del tractament, recollits al RGPD i la LOPDGDD, enviant un escrit juntament amb una còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent a: INSERYAL, SL Unipersonal , Avinguda de França núm. 51, 1r-1a 46023 València ESPANYA, o mitjançant correu electrònic a info@inseryal.és sota l'assumpte de “Protecció de Dades”. La sol·licitud haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i anar acompanyada de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent

En cas de considerar que els seus drets no han estat degudament atesos, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), sobre la qual podeu trobar més informació a www.aepd.es

A continuació es descriu cadascun dels drets que vostè pot exercitar davant del Responsable del tractament, reconeguts als articles 12 a 18 de la LOPDGDD i els articles 15 a 22 del RGPD:

  • Dret d'accés: és el dret de l'interessat a obtenir confirmació de si INSERYAL, SL Unipersonal està tractant o no les vostres dades personals i en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que INSERYAL, SL Unipersonal hagi realitzat o faci, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
  • Dret de rectificació: és el dret de l'interessat al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
  • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”): és el dret de l'interessat, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'interessat hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'interessat s'oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades de forma il·lícita; les dades personals s'han de suprimir en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de l'aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
  • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l'interessat a limitar el tractament de les vostres dades personals. L'interessat té dret o obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'interessat ho necessiti per fer reclamacions; i quan linteressat shagi oposat al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'interessat tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
  • Dret d'oposició: és el dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part d'INSERYAL, SL Unipersonal.
  • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: és el dret de l'interessat a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l'elaboració de perfils , llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

11.- ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Cal que l'interessat hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi forma, durant el termini i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa.

INSERYAL, SL Unipersonal es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).